WM-Quiz 1.1

Wann wurde der Weltfußballverband FIFA (Fédération Internationale de Football Association) gegründet – 1894, 1904 oder 1914?

Am 21. Mai 1904 in Paris.